Raadsbrief Voortgang leegstandaanpak kernwinkelgebied

OFE doorOFE

Raadsbrief Voortgang leegstandaanpak kernwinkelgebied

Geachte raad, Op 29 januari hebben wij u geïnformeerd over de voortgang rond de aanpak van leegstand in het kernwinkelgebied. In deze raadsbrief hebben wij aangegeven dat de voorbereiding van een dergelijke aanpak iets meer tijd vergt dan eerst gedacht. Met deze raadsbrief informeren wij u over de mogelijkheden en de voortgang rond de aanpak van leegstand in het kernwinkelgebied. Aanleiding In het kernwinkelgebied is sprake van verpaupering en leegstand. Dit heeft een negatieve invloed op de aantrekkingskracht van het winkelgebied en het toeristisch product. Met de Stichting Stadsmanagement Enkhuizen (SSE) hebben wij de afgelopen periode prestatieafspraken gemaakt om een zichtbare bijdrage te leveren aan de aanpak van de leegstand van dit winkelgebied. Dit is nog niet goed van de grond gekomen. Daarom hebben wij voorgesteld als gemeente nu de regie te pakken. De Provinciale uitvoeringsregeling subsidie Toekomstbestendige winkelgebieden grijpen wij aan om in samenwerking met SSE de leegstand aan te pakken. Wij hebben op grond van deze regeling een subsidieaanvraag ingediend. Daarvoor is altijd 50% cofinanciering nodig.

Informatieverstrekking Het beoogde resultaat is het terugdringen van leegstand en de uitstraling van het winkelgebied te vergroten om leegstand in de toekomst te voorkomen. Met de leegstandsaanpak kunnen we bijdragen aan de kwaliteit van het winkelgebied en de samenhang tussen verschillende functies versterken zoals horeca, werken, wonen en cultuur. We stimuleren hiermee de leefbaarheid van bewoners en bezoekers van de stad. Een transformatie naar een winkelgebied dat aantrekkelijk is voor toeristen is nodig om meer bezoekers naar het centrum krijgen. Leegstandsaanpak De leegstandsaanpak gaat plaatsvinden langs vier lijnen: 1. Gesprekken met eigenaren van (leegstaand) vastgoed in het kernwinkelgebied: a. het inventariseren van nieuwe initiatieven voor leegstaande panden; b. het bespreken en oplossen van obstakels bij het invullen van leegstaande panden; c. het bespreken van mogelijkheden tot verbetering van het vastgoed. 2. Het aanjagen, inventariseren en begeleiden van nieuwe initiatieven in het kernwinkelgebied. Dit in nauwe relatie met het beleid op het gebied van vergunningen en ruimtelijke ordening. 3. Het stimuleren van startend ondernemerschap. Hier kan een samenwerking plaatsvinden met o.a. het regionale startersloket. Voor de uitstraling van het winkelgebied kan op korte termijn de kracht en creativiteit van veel partijen in Enkhuizen ingezet worden. Leegstand is voor niemand plezierig, dus alle ideeën om de winkelstraat aantrekkelijker te maken zullen bij de aanpak worden betrokken. Alleen dan kan de stad ook meer bezoekers trekken. In combinatie met citymarketing en een aanpassing van de openbare buitenruimte, kunnen ook diverse thema’s, zoals bijvoorbeeld de Gouden Eeuw zichtbaar gemaakt worden in het winkelgebied door etalages van de leegstaande panden te verfraaien. SSE kan hier ook een bijdrage aan leveren. In het Plan van aanpak onderzoeken wij ook de mogelijkheden zoals het invoeren van een leegstandsverordening tot het tegengaan van leegstand. Financiën Jaarlijks wordt structureel een bedrag van € 20.000,- gereserveerd voor stadsmanagement. Dit bedrag zetten we in voor een leegstandsaanpak, wat kan dienen als de cofinanciering. Het bestuur van SSE kan hier mee instemmen. Als de aanvraag door de provincie gehonoreerd wordt is er een totaalbedrag van € 40.000,- beschikbaar. Vervolg Momenteel oriënteren wij ons op begeleiding van externe expertise voor een leegstandsaanpak. Wij houden u op de hoogte van de verdere voortgang van een leegstandsaanpak. Enkhuizen, 26 februari 2019. Burgemeester en wethouders van Enkhuizen De secretaris, De burgemeester, Mevr. mr. M.J. Schadé Dhr. E.A. van Zuijlen

Over de auteur

OFE

OFE administrator

Het bestuur van de OFE wordt gevormd door de voorzitters van deze ondernemersverenigingen. Voorzitter van het OFE bestuur is Herman Hoekstra. Het bestuur van de OFE komt vier keer per jaar bijeen.