Raadsbrief Verdere ontwikkeling VVV en Stadsmanagement

OFE doorOFE

Raadsbrief Verdere ontwikkeling VVV en Stadsmanagement


Geachte raad, Met deze raadsbrief informeren wij u over de uitgangspunten en richting die het college heeft geformuleerd voor de gemeente ten aanzien van de ontwikkelingen die plaatsvinden bij VVV, Stichting Stadsmanagement Enkhuizen (SSE), Toeristisch Platform Enkhuizen (TPE) en Ondernemersfederatie Enkhuizen (OFE). Aanleiding Op dit moment is het voor het college noodzakelijk om positie te bepalen in een aantal ontwikkelingen die spelen op het gebied van economische en toeristische ontwikkeling in de binnenstad. In deze raadsbrief beschrijven we de actuele vraagstukken, de recente ontwikkelingen en de richting die wij als college innemen. Dit kan bestuurlijk handvatten geven om (zowel ambtelijk als bestuurlijk) de komende tijd te opereren in diverse overleggen en om besluiten richting college en gemeenteraad vorm te geven. De huidige problemen bij de VVV vragen om een strategisch standpunt van het college over de promotie van de stad en de organisatie van stadsmanagement en belangenbehartiging van ondernemers. Informatieverstrekking Er zijn diverse aanleidingen voor het college geweest om na te denken over de strategische positionering ten opzichte van diverse ondernemersstructuren: 1. De VVV heeft aangegeven financieel in de problemen te zitten. De vrees is dat als er niets gedaan wordt, deze lokale dienst zal omvallen. 2. De VVV heeft gebrek aan aansturing. De taken gastheerschap, promotie & marketing en de winkel worden door goedwillende medewerkers uitgevoerd, maar sturing mist. Dit is ontstaan omdat er geen directeur meer is en ook het bestuur vult dit niet in. 3. De stichting stadsmanagement is zoekende naar hun precieze takenpakket en werkzaamheden. Als gemeente willen we afspraken over de inzet van een stadsmanager en hebben we daar wensen bij 4. De samenwerking in de stad is erg versnipperd en dat remt de effectiviteit. Er zijn teveel partijen (lees besturen) die zich willen profileren op het gebied van zowel uitvoering (VVV en Stichting Stadsmanagement Enkhuizen (SSE)) als belangenbehartiging (Ondernemersfederatie Enkhuizen/ Toeristisch Platform Enkhuizen /SSE (zie schema ). 5. Hierdoor is ook onduidelijkheid over verantwoordelijkheden van partijen. 6. Er is behoefte om onze rol als gemeente te bepalen. Waar gaan we onze capaciteit, geld en netwerk op inzetten? In principe zijn er drie gebieden te onderscheiden waar we samen met ondernemers aan willen werken. Samen zou dit gezien kunnen worden als een programma verbetering (binnen)stad Enkhuizen. 1. Promotie van de stad. Daar hebben we momenteel € 45.000 subsidiegeld voor beschikbaar (€ 26.000 VVV en €19.000 TPE) en de doelen die hieraan gekoppeld zijn: a. Een professionele organisatie b. Gastheerschap (VVV) c. Uitvoering van promotie & marketing onder het merk Enkhuizen Boeit (TPE) d. Link naar regio en destinatiemarketingorganisatie Holland boven Amsterdam e. Versterken economisch benutten van evenementen en bezoekers f. Stimuleren ondernemerschap 2. Versterken functioneren winkelgebied. Daarvoor hebben we momenteel € 20.000 (SSE) beschikbaar en is provinciale subsidie mogelijk en kansrijk. a. Aanpak leegstand b. Verbetering functioneren en uitstraling 3. Belangenbehartiging Op dit moment worden we als gemeente door elk bestuur aangesproken op zaken in de stad. Deze versnippering leidt tot niets. a. We willen 1 partij als aanspreekpunt voor ons “ondernemersoverleg” b. Dit gaat over een strategische agenda voor ontwikkeling van de stad Naar een nieuwe samenwerking Vanwege de onzekere positie van de VVV is er een gesprek op gang gekomen tussen verschillende partijen over verschillende scenario’s waarop de promotie & marketing, informatievoorziening en gastheerschap van de stad ingevuld zouden kunnen worden. Wij schatten in dat het meest kansrijke scenario is dat de VVV overgaat in een andere samenwerkingsvorm (stichting) die zowel stadspromotie, informatievoorziening als gastheerschap aanstuurt. Een mogelijkheid is zelfs dat hier uitvoerende zaken onder gaan vallen die nu bij Stichting stadsmanagement liggen. Dit zou kunnen door samenwerking maar we moeten ook niet uitsluiten dat dit onder 1 bestuursorgaan zou vallen. Hoewel we daar niet over gaan, adviseren we wel om daar op aan te sturen. Immers als gemeente dragen we financieel bij aan deze zaken en kunnen we voorwaarden stellen aan de inrichting en professionaliteit. Voor dit scenario zijn de volgende argumenten: • Het vermindert de bestuurlijke versnippering en vergroot slagvaardigheid. Hierdoor worden ook financiële stromen gebundeld en geconcentreerd waardoor meer bereikt kan worden en efficiënter wordt geopereerd. • Er ontstaat een duidelijke verantwoordelijkheid van taken. Op alle terreinen wordt samengewerkt tussen gemeente en organisaties maar ieder blijft bij zijn eigen rol. • Er ontstaat een bundeling van subsidiestromen en overige geldstromen (waaronder ondernemersfonds) • Met een citymarketingorganisatie ontstaat een professionele link waardoor regionaal samengewerkt kan worden. Ook vergroot dit de slagkracht en mogelijkheden tot cofinanciering op projecten als de Gouden Eeuw. Er zijn al ideeën gelanceerd die op dit scenario aansturen. Die lijken op steun te kunnen rekenen van o.a. TPE en SSE. Daarmee is een begin van draagvlak. Er is echter behoefte aan een scenario waar partijen achter gaan staan en als ambassadeurs optreden richting achterban Als college zien wij het volgende beeld als wenselijk: • Eén stichting voor citymarketing inclusief promotie, informatievoorziening, gastheerschap en binnenstadsmanagement. Omdat deze stichting nog niet bestaat en het deel van promotie & marketing voor Enkhuizen op dit moment niet opgepakt wordt, hebben wij voor Enkhuizen Marketing in de Gouden Eeuw een citymarketingorganisatie voor de korte termijn ingeschakeld. • Op het gebied van leegstand en uitstraling de regie te pakken als overheid. Daar kunnen we met bestaande middelen en de middelen van de provincie mee aan de slag in 2019. • De OFE te beschouwen als aanspreekpunt voor strategisch overleg met het bedrijfsleven • Bestuurlijk heeft het de voorkeur met minder belangenpartijen te overleggen en dubbelfuncties in besturen te voorkomen. Vervolg Het standpunt dat het college inneemt is een strategie waar het gemeentebestuur slechts gedeeltelijk invloed op heeft. Het dient daarom gezien te worden als een nagestreefd scenario. Als zaken zich anders ontwikkelen, bijvoorbeeld door een andere koers door de leden van de VVV, dienen we ons te beraden op vervolgstappen. Het college onderneemt in de strategie de volgende stappen: 1. Dit standpunt en onze prestatiedoelen te blijven communiceren in overleggen met belangenpartijen. 2. De werkgroep die zich bezighoudt met de VVV opdracht te geven dit verder uit te werken in een toekomstbeeld, een takenpakket en bijbehorende concept begroting 3. Dit standpunt te communiceren in diverse ondernemersleggen. Dit is de afgelopen week en tijdens de algemene ledenvergadering van de VVV op 22 november gedaan en vanuit de diverse ondernemersstructuren wordt hiermee ingestemd. 4. Dit standpunt leidend te laten zijn voor een aantal subsidiebesluiten m.b.t. VVV, TPE en Stadsmanagement. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen (rondom VVV en SSE). Enkhuizen, 18 december 2018 Burgemeester en wethouders van Enkhuizen De secretaris, De burgemeester, Mevr. mr. M.J. Schadé Dhr. E.A. van Zuijlen

Over de auteur

OFE

OFE administrator

Het bestuur van de OFE wordt gevormd door de voorzitters van deze ondernemersverenigingen. Voorzitter van het OFE bestuur is Herman Hoekstra. Het bestuur van de OFE komt vier keer per jaar bijeen.