Sitearchief

OFE doorOFE

OFE Thema’s & Onderwerpen voor overleg met de Gemeente

Image result for enkhuizen stadhuis

Het doel van de Ondernemers Federatie Enkhuizen (OFE) is het behartigen van de gezamenlijke belangen van de ondernemersverenigingen en de daarbij aangesloten ondernemers in Enkhuizen. De belangenbehartiging vindt plaats tijdens een driemaandelijks overleg tussen de OFE en de Gemeente.

Dit zijn op dit moment de thema’s en de onderwerpen voor overleg:

Thema’s
1.) het stimuleren van ondernemerschap
2.) promotie van de stad
3.) versterken functioneren winkelgebied

Onderwerpen
Ontwikkeling Recreatieoord Enkhuizer Zand
Nieuwe Stichting Enkhuizen Marketing
Stadsmanagement 2019
Project Gouden Eeuw
Leegstandsaanpak Winkelgebied
Ontwikkeling initiatieven en plannen Ondernemersfonds
Veiligheid & Handhaving

Alle verenigingen dragen thema’s en onderwerpen aan. Deze worden besproken tijdens de bestuursvergadering van de OFE. De volgende vergadering vindt plaats op dinsdag 21 mei 2019 om 17.00 uur in De Nieuwe Doelen. Vervolgens stellen ondernemers en ambtenaren een gezamenlijke agenda op voor het overleg met de Gemeente. Het volgende overleg vindt plaats in juli 2019.

OFE doorOFE

Zienswijze “Enkhuizen Onderneemt” inzake REZ

Image result for enkhuizen enkhuizer zand

Gemeente Enkhuizen
College van B&W en Gemeenteraad
Postbus 11
1600 AA ENKHUIZEN


Enkhuizen, 15 mei 2019


Geacht college van burgemeester en wethouders, geachte raadsleden,

Graag reageren wij op uw plannen rond de ontwikkeling van het Recreatieoord Enkhuizerzand gebied. Onderstaand treft u onze zienswijze aan ten aanzien van het Ontwerpbestemmingsplan “Enkhuizerzand en IJsselmeergebied”. Wij juichen de ontwikkelingen toe, maar maken ons zorgen over de ontsluiting , de te verwachten verkeersdruk en de aantasting van de beeldkwaliteit.

Het verbreden van het strand zal het gebied en daarmee de stad ten goede komen. Dat geldt tevens voor de aan te leggen parkeerplaatsen, wegen, fiets- en wandelpaden. Wij juichen ook de komst van het vakantiepark toe. Meer recreatief verblijf kan ten goede komen aan het toeristisch product in Enkhuizen. Echter deze ontwikkelingen moeten in harmonie zijn met de bestaande lokale belangen.

Wij uitten hierbij onze zorg over de ontsluiting van het gebied en de te verwachten verkeersdruk via de bestaande beperkte infrastructuur aan de rand van de woonwijken naar de binnenstad.

Tevens menen wij dat de beeldkwaliteit van het geheel meer aandacht verdient bij het vaststellen van de plannen. In de gehele binnenstad en het buitengebied is sprake van een goede “beeldkwaliteit”. Dat is de verdienste van het goede historische beleid in de Gemeente Enkhuizen. Thans liggen er plannen ter inzage die een trendbreuk met het verleden zouden kunnen veroorzaken. Wij denken hierbij o.a. aan het aantal woningen, het bouwvolume en ook de plaats van nieuwe gebouwen in de bestaande kwalitatieve omgeving van o.a. de Groene Wierdijk en het Museum.

Wij verzoeken u om bij het vaststellen van het bestemmingsplan de garanties voor de beeldkwaliteit van het geheel al in te bouwen en dit niet door te schuiven naar de uitvoeringsfase. Met het vastleggen van beperkingen in de planningsfase zijn er garanties voor kwaliteit in de toekomst.

Met vriendelijke groet,
Enkhuizen Onderneemt


Dirk Verbeek
Voorzitter a.i

OFE doorOFE

Uitreiking KVO-B

Tijdens het Ondernemerscafé van donderdag 14 maart jl. heeft wethouder Heutink het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijfsterreinen ( KVO-B) uitgereikt aan de voorzitter van de gelijknamige werkgroep. Initiatiefnemer van deze werkgroep is Parkmanagement Enkhuizen. Het Keurmerk Veilig Ondernemen is een waardering voor bedrijventerreinen waar wordt samengewerkt om de veiligheid te verbeteren. 

Een belangrijke voorwaarde in het proces om een KVO-B certificaat te behalen is dat ondernemers samen met gemeente, politie, brandweer, beveiliging en Parkmanagement Enkhuizen afspraken maken om overlast, criminaliteit, onderhoud en beheer aan te pakken. Met als resultaat een groter gevoel van veiligheid en minder schade. 

Het KVO-B certificaat kan voor u als ondernemer een direct voordeel opleveren. Een aantal verzekeringsmaatschappijen verleent korting aan bedrijven op een gecertificeerd bedrijventerrein. Informeert u eens bij uw assurantieadviseur. 

Een kopie van het certificaat is op te vragen via het secretariaat: info@au-boulot.nl . 

OFE doorOFE

Kwartiermaker voor marketingclub

Bron: NHD 2 maart 2019

OFE doorOFE

Raadsbrief Voortgang leegstandaanpak kernwinkelgebied

Geachte raad, Op 29 januari hebben wij u geïnformeerd over de voortgang rond de aanpak van leegstand in het kernwinkelgebied. In deze raadsbrief hebben wij aangegeven dat de voorbereiding van een dergelijke aanpak iets meer tijd vergt dan eerst gedacht. Met deze raadsbrief informeren wij u over de mogelijkheden en de voortgang rond de aanpak van leegstand in het kernwinkelgebied. Aanleiding In het kernwinkelgebied is sprake van verpaupering en leegstand. Dit heeft een negatieve invloed op de aantrekkingskracht van het winkelgebied en het toeristisch product. Met de Stichting Stadsmanagement Enkhuizen (SSE) hebben wij de afgelopen periode prestatieafspraken gemaakt om een zichtbare bijdrage te leveren aan de aanpak van de leegstand van dit winkelgebied. Dit is nog niet goed van de grond gekomen. Daarom hebben wij voorgesteld als gemeente nu de regie te pakken. De Provinciale uitvoeringsregeling subsidie Toekomstbestendige winkelgebieden grijpen wij aan om in samenwerking met SSE de leegstand aan te pakken. Wij hebben op grond van deze regeling een subsidieaanvraag ingediend. Daarvoor is altijd 50% cofinanciering nodig.

Informatieverstrekking Het beoogde resultaat is het terugdringen van leegstand en de uitstraling van het winkelgebied te vergroten om leegstand in de toekomst te voorkomen. Met de leegstandsaanpak kunnen we bijdragen aan de kwaliteit van het winkelgebied en de samenhang tussen verschillende functies versterken zoals horeca, werken, wonen en cultuur. We stimuleren hiermee de leefbaarheid van bewoners en bezoekers van de stad. Een transformatie naar een winkelgebied dat aantrekkelijk is voor toeristen is nodig om meer bezoekers naar het centrum krijgen. Leegstandsaanpak De leegstandsaanpak gaat plaatsvinden langs vier lijnen: 1. Gesprekken met eigenaren van (leegstaand) vastgoed in het kernwinkelgebied: a. het inventariseren van nieuwe initiatieven voor leegstaande panden; b. het bespreken en oplossen van obstakels bij het invullen van leegstaande panden; c. het bespreken van mogelijkheden tot verbetering van het vastgoed. 2. Het aanjagen, inventariseren en begeleiden van nieuwe initiatieven in het kernwinkelgebied. Dit in nauwe relatie met het beleid op het gebied van vergunningen en ruimtelijke ordening. 3. Het stimuleren van startend ondernemerschap. Hier kan een samenwerking plaatsvinden met o.a. het regionale startersloket. Voor de uitstraling van het winkelgebied kan op korte termijn de kracht en creativiteit van veel partijen in Enkhuizen ingezet worden. Leegstand is voor niemand plezierig, dus alle ideeën om de winkelstraat aantrekkelijker te maken zullen bij de aanpak worden betrokken. Alleen dan kan de stad ook meer bezoekers trekken. In combinatie met citymarketing en een aanpassing van de openbare buitenruimte, kunnen ook diverse thema’s, zoals bijvoorbeeld de Gouden Eeuw zichtbaar gemaakt worden in het winkelgebied door etalages van de leegstaande panden te verfraaien. SSE kan hier ook een bijdrage aan leveren. In het Plan van aanpak onderzoeken wij ook de mogelijkheden zoals het invoeren van een leegstandsverordening tot het tegengaan van leegstand. Financiën Jaarlijks wordt structureel een bedrag van € 20.000,- gereserveerd voor stadsmanagement. Dit bedrag zetten we in voor een leegstandsaanpak, wat kan dienen als de cofinanciering. Het bestuur van SSE kan hier mee instemmen. Als de aanvraag door de provincie gehonoreerd wordt is er een totaalbedrag van € 40.000,- beschikbaar. Vervolg Momenteel oriënteren wij ons op begeleiding van externe expertise voor een leegstandsaanpak. Wij houden u op de hoogte van de verdere voortgang van een leegstandsaanpak. Enkhuizen, 26 februari 2019. Burgemeester en wethouders van Enkhuizen De secretaris, De burgemeester, Mevr. mr. M.J. Schadé Dhr. E.A. van Zuijlen

OFE doorOFE

Handen ineen voor toerisme in Enkhuizen

Enkhuizen moet de rijen sluiten en de handen ineen slaan voor een nieuwe stichting, die als professionele organisatie de stad in al zijn facetten gaat promoten op het gebied van toerisme, marketing en gastheerschap. Dat is de boodschap die de gemeente meegeeft aan alle organisaties die zich bezig houden met de belangen van Enkhuizen. Zij praten momenteel mee in een werkgroep, die zich buigt over de toekomst van de gemeente. Eind januari is een volgende bijeenkomst. Een naam is er al: ’Enkhuizen Marketing’, net zoals Hoorn Marketing al bestaat. Ondernemers, VVV, Toeristisch Platform en Stadsmanagement praten met Enkhuizen over het vorm geven van deze nieuwe organisatie. ,,Niet óp de andere clubs, maar in plaats van’’ stelt wethouder Esther Heutink. Wat nog nodig is: een trekker. Die moet wel vanuit de organisaties komen, niet vanuit de gemeente, benadrukt de wethouder. Versnippering De financiële problemen bij de VVV, de versnippering die dreigt te ontstaan, de noodzaak tot samenwerking én het thema De Gouden Eeuw, waar naast Hoorn ook Enkhuizen bij moet aanhaken, maken het volgens de gemeente nodig om meer samen te gaan werken in één club. Het is ook voor de gemeente duidelijk dat de VVV het in zijn huidige constructie niet redt. Enkhuizen heeft het bureau, dat ook voor Hoorn werkt, ingehuurd om de plannen rond de Gouden Eeuw vorm te geven. Heutink: ,,We zien veel betrokkenheid in Enkhuizen, maar ook veel versnippering. Wij denken als gemeente na wat en wie we willen bereiken. Dan denken we aan duurzaam kwalitatief toerisme. Enkhuizen heeft zoveel moois te bieden. We willen geen tweede Giethoorn, maar mensen hier wel langer houden.’’ Als het aan de gemeente ligt komt er een professionele stichting voor citymanagement met een vrijwilligersbestuur. Janna Arjaans zit namens Enkhuizen bij overleggen tussen alle partijen. ,,Gastheerschap blijft nodig, maar ook marketing. Wij willen ons geld niet steken in stenen, maar in mogelijkheden.’’ Heutink sluit niet uit dat de VVV als naam blijft bestaan, maar de organisatie zal sowieso moeten veranderen van vorm. Leegstand De leegstand van winkels in de Enkhuizer Westerstraat is een van de onderdelen die de gemeente wil aanpakken via de nieuw te vormen stichting. Het college verwacht door het bundelen van de krachten, door marketing en promotie van de sterke kanten van Enkhuizen, meer toeristen naar de stad te trekken, maar ze hier ook langer te houden. Dat is voor iedereen goed, ook voor de lokale economie, benadrukt wethouder Esther Heutink. ,,Daarmee helpen we ook de binnenstad. Enkhuizen heeft kwalitatief sterke winkels en een regiofunctie. Sprookjeswonderland en het Zuiderzeemuseum trekken jaarlijks een half miljoen toeristen, die moeten ook de stad in. Samen met de ondernemers wil de gemeente werken aan het versterken van het winkelgebied. De onlangs gehouden etalagewedstrijd is een goed voorbeeld van de beoogde samenwerking. De gemeente heeft twintig mille te besteden aan het upgraden van de Westerstraat en omgeving, daarnaast wordt gestreefd naar provinciale subsidie. Het college komt in januari met een plan van aanpak.

Bron: NHD 22 December 2018

OFE doorOFE

Raadsbrief Verdere ontwikkeling VVV en Stadsmanagement


Geachte raad, Met deze raadsbrief informeren wij u over de uitgangspunten en richting die het college heeft geformuleerd voor de gemeente ten aanzien van de ontwikkelingen die plaatsvinden bij VVV, Stichting Stadsmanagement Enkhuizen (SSE), Toeristisch Platform Enkhuizen (TPE) en Ondernemersfederatie Enkhuizen (OFE). Aanleiding Op dit moment is het voor het college noodzakelijk om positie te bepalen in een aantal ontwikkelingen die spelen op het gebied van economische en toeristische ontwikkeling in de binnenstad. In deze raadsbrief beschrijven we de actuele vraagstukken, de recente ontwikkelingen en de richting die wij als college innemen. Dit kan bestuurlijk handvatten geven om (zowel ambtelijk als bestuurlijk) de komende tijd te opereren in diverse overleggen en om besluiten richting college en gemeenteraad vorm te geven. De huidige problemen bij de VVV vragen om een strategisch standpunt van het college over de promotie van de stad en de organisatie van stadsmanagement en belangenbehartiging van ondernemers. Informatieverstrekking Er zijn diverse aanleidingen voor het college geweest om na te denken over de strategische positionering ten opzichte van diverse ondernemersstructuren: 1. De VVV heeft aangegeven financieel in de problemen te zitten. De vrees is dat als er niets gedaan wordt, deze lokale dienst zal omvallen. 2. De VVV heeft gebrek aan aansturing. De taken gastheerschap, promotie & marketing en de winkel worden door goedwillende medewerkers uitgevoerd, maar sturing mist. Dit is ontstaan omdat er geen directeur meer is en ook het bestuur vult dit niet in. 3. De stichting stadsmanagement is zoekende naar hun precieze takenpakket en werkzaamheden. Als gemeente willen we afspraken over de inzet van een stadsmanager en hebben we daar wensen bij 4. De samenwerking in de stad is erg versnipperd en dat remt de effectiviteit. Er zijn teveel partijen (lees besturen) die zich willen profileren op het gebied van zowel uitvoering (VVV en Stichting Stadsmanagement Enkhuizen (SSE)) als belangenbehartiging (Ondernemersfederatie Enkhuizen/ Toeristisch Platform Enkhuizen /SSE (zie schema ). 5. Hierdoor is ook onduidelijkheid over verantwoordelijkheden van partijen. 6. Er is behoefte om onze rol als gemeente te bepalen. Waar gaan we onze capaciteit, geld en netwerk op inzetten? In principe zijn er drie gebieden te onderscheiden waar we samen met ondernemers aan willen werken. Samen zou dit gezien kunnen worden als een programma verbetering (binnen)stad Enkhuizen. 1. Promotie van de stad. Daar hebben we momenteel € 45.000 subsidiegeld voor beschikbaar (€ 26.000 VVV en €19.000 TPE) en de doelen die hieraan gekoppeld zijn: a. Een professionele organisatie b. Gastheerschap (VVV) c. Uitvoering van promotie & marketing onder het merk Enkhuizen Boeit (TPE) d. Link naar regio en destinatiemarketingorganisatie Holland boven Amsterdam e. Versterken economisch benutten van evenementen en bezoekers f. Stimuleren ondernemerschap 2. Versterken functioneren winkelgebied. Daarvoor hebben we momenteel € 20.000 (SSE) beschikbaar en is provinciale subsidie mogelijk en kansrijk. a. Aanpak leegstand b. Verbetering functioneren en uitstraling 3. Belangenbehartiging Op dit moment worden we als gemeente door elk bestuur aangesproken op zaken in de stad. Deze versnippering leidt tot niets. a. We willen 1 partij als aanspreekpunt voor ons “ondernemersoverleg” b. Dit gaat over een strategische agenda voor ontwikkeling van de stad Naar een nieuwe samenwerking Vanwege de onzekere positie van de VVV is er een gesprek op gang gekomen tussen verschillende partijen over verschillende scenario’s waarop de promotie & marketing, informatievoorziening en gastheerschap van de stad ingevuld zouden kunnen worden. Wij schatten in dat het meest kansrijke scenario is dat de VVV overgaat in een andere samenwerkingsvorm (stichting) die zowel stadspromotie, informatievoorziening als gastheerschap aanstuurt. Een mogelijkheid is zelfs dat hier uitvoerende zaken onder gaan vallen die nu bij Stichting stadsmanagement liggen. Dit zou kunnen door samenwerking maar we moeten ook niet uitsluiten dat dit onder 1 bestuursorgaan zou vallen. Hoewel we daar niet over gaan, adviseren we wel om daar op aan te sturen. Immers als gemeente dragen we financieel bij aan deze zaken en kunnen we voorwaarden stellen aan de inrichting en professionaliteit. Voor dit scenario zijn de volgende argumenten: • Het vermindert de bestuurlijke versnippering en vergroot slagvaardigheid. Hierdoor worden ook financiële stromen gebundeld en geconcentreerd waardoor meer bereikt kan worden en efficiënter wordt geopereerd. • Er ontstaat een duidelijke verantwoordelijkheid van taken. Op alle terreinen wordt samengewerkt tussen gemeente en organisaties maar ieder blijft bij zijn eigen rol. • Er ontstaat een bundeling van subsidiestromen en overige geldstromen (waaronder ondernemersfonds) • Met een citymarketingorganisatie ontstaat een professionele link waardoor regionaal samengewerkt kan worden. Ook vergroot dit de slagkracht en mogelijkheden tot cofinanciering op projecten als de Gouden Eeuw. Er zijn al ideeën gelanceerd die op dit scenario aansturen. Die lijken op steun te kunnen rekenen van o.a. TPE en SSE. Daarmee is een begin van draagvlak. Er is echter behoefte aan een scenario waar partijen achter gaan staan en als ambassadeurs optreden richting achterban Als college zien wij het volgende beeld als wenselijk: • Eén stichting voor citymarketing inclusief promotie, informatievoorziening, gastheerschap en binnenstadsmanagement. Omdat deze stichting nog niet bestaat en het deel van promotie & marketing voor Enkhuizen op dit moment niet opgepakt wordt, hebben wij voor Enkhuizen Marketing in de Gouden Eeuw een citymarketingorganisatie voor de korte termijn ingeschakeld. • Op het gebied van leegstand en uitstraling de regie te pakken als overheid. Daar kunnen we met bestaande middelen en de middelen van de provincie mee aan de slag in 2019. • De OFE te beschouwen als aanspreekpunt voor strategisch overleg met het bedrijfsleven • Bestuurlijk heeft het de voorkeur met minder belangenpartijen te overleggen en dubbelfuncties in besturen te voorkomen. Vervolg Het standpunt dat het college inneemt is een strategie waar het gemeentebestuur slechts gedeeltelijk invloed op heeft. Het dient daarom gezien te worden als een nagestreefd scenario. Als zaken zich anders ontwikkelen, bijvoorbeeld door een andere koers door de leden van de VVV, dienen we ons te beraden op vervolgstappen. Het college onderneemt in de strategie de volgende stappen: 1. Dit standpunt en onze prestatiedoelen te blijven communiceren in overleggen met belangenpartijen. 2. De werkgroep die zich bezighoudt met de VVV opdracht te geven dit verder uit te werken in een toekomstbeeld, een takenpakket en bijbehorende concept begroting 3. Dit standpunt te communiceren in diverse ondernemersleggen. Dit is de afgelopen week en tijdens de algemene ledenvergadering van de VVV op 22 november gedaan en vanuit de diverse ondernemersstructuren wordt hiermee ingestemd. 4. Dit standpunt leidend te laten zijn voor een aantal subsidiebesluiten m.b.t. VVV, TPE en Stadsmanagement. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen (rondom VVV en SSE). Enkhuizen, 18 december 2018 Burgemeester en wethouders van Enkhuizen De secretaris, De burgemeester, Mevr. mr. M.J. Schadé Dhr. E.A. van Zuijlen

OFE doorOFE

Enkhuizen te klein voor stadsmanager

,,Wat mij betreft, komt er geen nieuwe stadsmanager meer in Enkhuizen’’, zegt voorzitter Piet Mathôt van de Stichting Stadsmanagement Enkhuizen (SSE). Wel is hij voorstander van het aanstellen van een goedkopere stadscoördinator. ,,Niet iemand die achter een bureau allerlei plannen maakt, maar naar de winkeliers stapt om te vragen wat er moet gebeuren voor de binnenstad.’’ De gemeente gaf vorig jaar 86.645 euro aan de SSE. Hiervan ging 46.645 euro naar de toen nog werkzame stadsmanager Paul Folgers, terwijl 40 mille werd gebruikt voor de uitvoering van plannen en activiteiten. SSE moet de aantrekkingskracht van de binnenstad vergroten, maar heeft daarvoor zelf de financiële middelen niet. Folgers vertrok al na een jaar omdat zijn plannen onbetaalbaar waren. Negatief vermogen De gemeente Enkhuizen is bereid opnieuw geld aan de stichting te geven, maar wel onder de voorwaarde dat SSE een binnenstadsmanager aanstelt. ,,We hebben een negatief vermogen van rond de zesduizend euro. Ik kan wel iemand aanstellen, maar dan heeft die persoon geen budget’’, schetst voorzitter Mathôt de situatie. Over het tekort in de boeken heeft SSE een dispuut met de Belastingdienst. ,,De vorige stadsmanager was via de Kamer van Koophandel aangenomen. De vraag die nu beantwoord moet worden is of wij over de 40.000 euro salaris achteraf nog 21 procent btw moeten betalen. De Belastingdienst moet dat uitzoeken.’’ De stichting heeft afgelopen jaar meerdere markten georganiseerd, zoals rond Pasen en kerst, maar dit heeft volgens de gemeente nog niet geleid tot minder leegstand in de Westerstraat. Mathôt: ,,We kijken of het verstandig is om hiermee door te gaan. Wegen de kosten van de markten op tegen de opbrengsten? Voor 12 november nemen we hierover een besluit.’’ Veel eerder hoopt de voorzitter een stadscoördinator aan te stellen die plannen voor de winkeliers, voor de financiering hiervan, aan het Ondernemersfonds Enkhuizen voorlegt. ,,Hij moet geen dure nieuwe plannen schrijven, maar de handen uit de mouwen steken om ze uit te voeren.’’ Meer aandacht Eerst moet de gemeente met subsidie over de brug komen, want hoewel minder, ook deze coördinator kost geld. De eerdere duurdere stadsmanagers Nel de Jager en Paul Folgers waren volgens Mathôt hun geld waard, maar hun adviezen waren te prijzig. ,,Je hebt te maken met Enkhuizen. Een klein stadje, dat door zijn historie en havens overigens wel meer aandacht verdient van de promotie-organsiatie Holland Boven Amsterdam.’’ Behalve die organisatie heeft Enkhuizen nog een eigen noodlijdende VVV, de SSE, het Toeristisch Platform Enkhuizen, het lokale ondernemersfonds, en meerdere ondernemersverenigingen. Of dit niet wat veel van het goede is om Enkhuizen te promoten? ,,Misschien is het wel tijd geworden om te snoeien’’, aldus Mathôt. ,,Maar eerst moeten we kijken wat er wel bloeit.’’

Bron: NHD 17 september 2018